Agiofunds fundusze inwestycyjne

Fundusz inwestycyjny jest osobą prawną lokującą zebrane od Uczestników środki pieniężne w papiery wartościowe, instrumenty finansowe i inne prawa majątkowe, we wspólnym interesie Uczestników funduszu. Fundusz inwestycyjny może być utworzony wyłącznie przez towarzystwo, po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady tworzenia oraz funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych jest ustawa z dnia 27.05.2004 r. o funduszach inwestycyjnych. Dokumentem określającym działalność funduszu inwestycyjnego jest statut funduszu. Na aktywa funduszu składają się wpłaty gotówkowe powierzone przez Inwestorów oraz nabyte przez fundusz papiery wartościowe, instrumenty finansowe i inne prawa majątkowe, które są zarządzane w imieniu Uczestników przez doradców inwestycyjnych, licencjonowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Agiofunds S.A. proponuje innowacyjny parasolowy fundusze inwestycyjne AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi dwoma subfunduszami – Agio Multistrategia i Agio Kapitał. Celem inwestycyjnym funduszy Agiofunds jest wypracowanie zysku absolutnego tzw. strategia total return.

AGIO Kapitał to fundusz inwestycyjny o konserwatywnym profilu ryzyka. Strategia total return w danym momencie rynkowym jest dokładnie taka sama jak w przypadku AGIO Multistrategia, jednak relatywnie małe limity zaangażowania w ryzykowne klasy aktywów wyraźnie podkreślają długookresowy cel funduszu, tj. ochronę kapitału. Do 40% aktywów może być zainwestowane na rynku akcji i surowców, jedynie w sytuacji spodziewanego dużego prawdopodobieństwa wzrostu ich wartości. Fundusz inwestycyjny nie stosuje dźwigni finansowej.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.