Zniżka na kupno kasy


kasy-drukarki
Zniżka na kupno kasy
Dodano przez kasy-drukarki · 1 430 odsłon

Podatnicy, którzy otworzą ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obligatoryjnych terminach, mogą odliczyć od tego podatku ilość wydatkowaną na kupno każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień inicjacji (powstania zobowiązania) katalogowania w stopniu 90 % jej ceny kupna (bez podatku), maksymalnie 700 zł.

nabycie kasy daje w skutek tego trzykrotnego rodzaju udogodnienia:

 •     odliczenie podatku VAT umieszczonego w koszcie kasy,
 •     uznanie nakładu pieniężnego do kosztów otrzymanych przychodów,
 •     dodatkowa ulga VAT na kupno kasy fiskalnej – 90% kosztów zakupu netto nie więcej niż 700 zł.

Warunkiem skorzystania ze zniżki jest:

 •     dokonanie nabycia a także fiskalizacji kasy przed powstaniem zobowiązania ewidencjonowania na kasie fiskalnej,
 •     zgłoszenie o lokalizacji instalacji kasy fiskalnej do naczelnika urzędu skarbowego w okresie 7 dni od dnia jej fiskalizacji,
 •     złożenie przed okresem rozpoczęcia rejestrowania, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich użytku, które podatnik planuje korzystać do ewidencjonowania,
 •     dopełnienie wstępnego i kontrolnych przeglądów kasy,
 •     zapłata sumy ceny za kasę lub kasy oraz posiadanie dowodu zapłaty za te kasy,
 •     rozpoczęcie rejestrowania w okresie ustawowym.

Dla wykorzystania odliczenia rozpoczęcie ewidencjonowania musi nastąpić w okresach ustawowych. Zwłoka terminu startu ewidencjonowania powoduje, że upust nie przysługuje.

Upust dotyczy tylko nabycia kas ze względu z startem ewidencjonowania. Nie liczy się ile owych kas zostanie wówczas zakupionych. Kasy kupione w momencie późniejszym nie pozwalają do ponownego korzystania z rabatu. Podobnie nie wykorzystają jej podatnicy, którzy zaczynając ewidencjonowanie nabyli kasę, lecz rabatu nie wykorzystali, a potem chcą z niej korzystać przy kupnie następnej zakupionej kasy fiskalnej.

Upust na kupno kasy przypada również podatnikowi czynnemu VAT jak również podatnikowi, który korzysta ze zwolnienia podmiotowego (do 150 tys. zł rocznie). W tej drugiej ewentualności podatnik uprawniony jest do wystąpienia o zwrot podatku na wskazany rachunek bankowy lub na rachunek prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Odliczenie 90% ceny netto urządzeń fiskalnych obowiązuje wyłącznie przy pierwszym kupnie kas fiskalnych. nabycie kas łączy się z utratą zwolnienia na następne urządzenia fiskalne. Przykładowo – podatnik startuje sprzedaż z ewidencją w pierwszym miesiącu instalując pierwszą z pięciu zgłoszonych w urzędzie skarbowym, żądanych przez prawo, kas fiskalnych, a nastepnie nabywa i fiskalizuje następne urządzenia, to prawo do odliczenia przysługuje wyłącznie w odniesieniu do tych kas fiskalnych, które były ZGŁOSZONE w urzędzie skarbowym.

Odliczenie może być dokonane w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym wystartowano ewidencjonowanie, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym. W wypadku gdy suma podatku naliczonego jest większa badź równa wartości podatku należnego w danym przedziale rozliczeniowym, podatnik może pozyskać zwrot kwoty. W danym przedziale rozliczeniowym suma zwrotu nie może przekroczyć równowartości:

 •     25 % kwoty odpowiadającej 90 % jej ceny nabycia (bez podatku), maksymalnie 175 zł – jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne, lub
 •     50 % kwoty odpowiadającej 90 % jej ceny kupna (bez podatku), maksymalnie 350 zł – jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne.

W przypadku podatników rozliczających się w formie ryczałtu, o którym mowa w art. 114 ustawy (ryczałt – taxi), kwota odliczenia za dany okres rozliczeniowy nie może przekraczać kwoty, która musi podlegać wpłacie do urzędu skarbowego.

Jeżeli podatnik występuje o zwrot – w związku z tym że nie odlicza VAT (podatnik VAT zwolniony) – podatnik występuje w tym zakresie o zwrot za miast o odliczenie. Nie składa w tym celu deklaracji VAT-7 czy VAT-7K lub VAT-7D. Składa on wniosek.

Wniosek powinien zawierać:

 •     imię i nazwisko lub nazwę podatnika,
 •     dane adresowe,
 •     numer identyfikacji podatkowej,
 •     w przypadku podatników świadczących usługi przewozów osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi – dodatkowo informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą.

Do wniosku dołącza się:

 •     dane określające imię i nazwisko lub nazwę podmiotu prowadzącego serwis kas, który dokonał fiskalizacji kasy rejestrującej;
 •     oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę rejestrującą;
 •     informacje o numerze rachunku bankowego podatnika lub rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, na który należy dokonać zwrotu;
 •     fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą – w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi.

Zwrot na rachunek dokonuje się w terminie do 25 dnia od daty złożenia wniosku przez podatnika.

Zwrot odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących następuje, gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania podatnicy:

 •     zaprzestaną ich używania w tym zaprzestaną prowadzenia działalności, lub
 •     nastąpi otwarcie likwidacji;
 •     zostanie ogłoszona upadłość;
 •     nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału);
 •     nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis;
 •     dokonają odliczenia i zgłoszeń kasy z naruszeniem warunków ustawowych

Obowiązek podatkowy z tytułu zwrotu powstaje z upływem ostatniego dnia miesiąca lub kwartału, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu.

Przykładowa propozycja: drukarka fiskalna

Pokaż komentarze (0)

Komentarze

Powiązane artykuły

Biznes i ekonomia

Chemia niemiecka zaczyna koncentrować się na biomasie

Chemia z Niemiec – trzecia co do wielkości na świecie. Dodatkowo w najbliższym czasie planowane jest nowe centrum badawcze, które może jeszcze podnieść wartość niemieckich...

Wysłany dnia przez HedeaBart
Sklep internetowy

Biżuteria srebrna

Sklep internetowy Missmoon.eu oferuje szeroki asortyment wyselekcjonowanej biżuterii srebrnej. Oferowana biżuteria srebrna pochodzi z najlepszych polskich pracowni. Biżuteria ta...

Wysłany dnia przez piotr.lutynski