Zniżka na kupno kasy


kasy-drukarki
Zniżka na kupno kasy
Dodano przez kasy-drukarki · 1 613 odsłon

Podatnicy, którzy otworzą ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obligatoryjnych terminach, mogą odliczyć od tego podatku ilość wydatkowaną na kupno każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień inicjacji (powstania zobowiązania) katalogowania w stopniu 90 % jej ceny kupna (bez podatku), maksymalnie 700 zł.

nabycie kasy daje w skutek tego trzykrotnego rodzaju udogodnienia:

 •     odliczenie podatku VAT umieszczonego w koszcie kasy,
 •     uznanie nakładu pieniężnego do kosztów otrzymanych przychodów,
 •     dodatkowa ulga VAT na kupno kasy fiskalnej – 90% kosztów zakupu netto nie więcej niż 700 zł.

Warunkiem skorzystania ze zniżki jest:

 •     dokonanie nabycia a także fiskalizacji kasy przed powstaniem zobowiązania ewidencjonowania na kasie fiskalnej,
 •     zgłoszenie o lokalizacji instalacji kasy fiskalnej do naczelnika urzędu skarbowego w okresie 7 dni od dnia jej fiskalizacji,
 •     złożenie przed okresem rozpoczęcia rejestrowania, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich użytku, które podatnik planuje korzystać do ewidencjonowania,
 •     dopełnienie wstępnego i kontrolnych przeglądów kasy,
 •     zapłata sumy ceny za kasę lub kasy oraz posiadanie dowodu zapłaty za te kasy,
 •     rozpoczęcie rejestrowania w okresie ustawowym.

Dla wykorzystania odliczenia rozpoczęcie ewidencjonowania musi nastąpić w okresach ustawowych. Zwłoka terminu startu ewidencjonowania powoduje, że upust nie przysługuje.

Upust dotyczy tylko nabycia kas ze względu z startem ewidencjonowania. Nie liczy się ile owych kas zostanie wówczas zakupionych. Kasy kupione w momencie późniejszym nie pozwalają do ponownego korzystania z rabatu. Podobnie nie wykorzystają jej podatnicy, którzy zaczynając ewidencjonowanie nabyli kasę, lecz rabatu nie wykorzystali, a potem chcą z niej korzystać przy kupnie następnej zakupionej kasy fiskalnej.

Upust na kupno kasy przypada również podatnikowi czynnemu VAT jak również podatnikowi, który korzysta ze zwolnienia podmiotowego (do 150 tys. zł rocznie). W tej drugiej ewentualności podatnik uprawniony jest do wystąpienia o zwrot podatku na wskazany rachunek bankowy lub na rachunek prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Odliczenie 90% ceny netto urządzeń fiskalnych obowiązuje wyłącznie przy pierwszym kupnie kas fiskalnych. nabycie kas łączy się z utratą zwolnienia na następne urządzenia fiskalne. Przykładowo – podatnik startuje sprzedaż z ewidencją w pierwszym miesiącu instalując pierwszą z pięciu zgłoszonych w urzędzie skarbowym, żądanych przez prawo, kas fiskalnych, a nastepnie nabywa i fiskalizuje następne urządzenia, to prawo do odliczenia przysługuje wyłącznie w odniesieniu do tych kas fiskalnych, które były ZGŁOSZONE w urzędzie skarbowym.

Odliczenie może być dokonane w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym wystartowano ewidencjonowanie, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym. W wypadku gdy suma podatku naliczonego jest większa badź równa wartości podatku należnego w danym przedziale rozliczeniowym, podatnik może pozyskać zwrot kwoty. W danym przedziale rozliczeniowym suma zwrotu nie może przekroczyć równowartości:

 •     25 % kwoty odpowiadającej 90 % jej ceny nabycia (bez podatku), maksymalnie 175 zł – jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne, lub
 •     50 % kwoty odpowiadającej 90 % jej ceny kupna (bez podatku), maksymalnie 350 zł – jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne.

W przypadku podatników rozliczających się w formie ryczałtu, o którym mowa w art. 114 ustawy (ryczałt – taxi), kwota odliczenia za dany okres rozliczeniowy nie może przekraczać kwoty, która musi podlegać wpłacie do urzędu skarbowego.

Jeżeli podatnik występuje o zwrot – w związku z tym że nie odlicza VAT (podatnik VAT zwolniony) – podatnik występuje w tym zakresie o zwrot za miast o odliczenie. Nie składa w tym celu deklaracji VAT-7 czy VAT-7K lub VAT-7D. Składa on wniosek.

Wniosek powinien zawierać:

 •     imię i nazwisko lub nazwę podatnika,
 •     dane adresowe,
 •     numer identyfikacji podatkowej,
 •     w przypadku podatników świadczących usługi przewozów osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi – dodatkowo informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą.

Do wniosku dołącza się:

 •     dane określające imię i nazwisko lub nazwę podmiotu prowadzącego serwis kas, który dokonał fiskalizacji kasy rejestrującej;
 •     oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę rejestrującą;
 •     informacje o numerze rachunku bankowego podatnika lub rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, na który należy dokonać zwrotu;
 •     fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą – w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi.

Zwrot na rachunek dokonuje się w terminie do 25 dnia od daty złożenia wniosku przez podatnika.

Zwrot odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących następuje, gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania podatnicy:

 •     zaprzestaną ich używania w tym zaprzestaną prowadzenia działalności, lub
 •     nastąpi otwarcie likwidacji;
 •     zostanie ogłoszona upadłość;
 •     nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału);
 •     nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis;
 •     dokonają odliczenia i zgłoszeń kasy z naruszeniem warunków ustawowych

Obowiązek podatkowy z tytułu zwrotu powstaje z upływem ostatniego dnia miesiąca lub kwartału, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu.

Przykładowa propozycja: drukarka fiskalna

Pokaż komentarze (0)

Komentarze

Powiązane artykuły

Biznes i ekonomia

Niedrogie propozycje dla naszych ognisk domowych

kolaż, propozycje, ogniska domowe, niedrogie, trendy, architektura Witam Z tej strony Dorota Danuta Małasiewicz – grafik i współwłaściciel Na zdjęciach powyżej parę pomysłów...

Wysłany dnia przez dorplyt
Biznes i ekonomia

Konto Inteligo

Masz do wyboru dwa rodzaje kont prywatnych: konto indywidualne, które jest jedynie Twoją własnością oraz konto wspólne, które możesz otworzyć z 2 lub 3 osobami. Osoby te nie muszą...

Wysłany dnia przez Top Presell Pages