Termin wypłaty odszkodowania w przypadku śmierci osoby bliskiej


radcaprawnyolsztyn1
Termin wypłaty odszkodowania w przypadku...
Dodano przez radcaprawnyolsztyn1 · 1 668 odsłon

Zgodnie z artykułem 817 kodeksu cywilnego zakład ubezpieczeń zobligowany jest do wypłaty odszkodowania w czasie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.

Gdyby zaś wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia.

W przypadku odszkodowań z polisy OC sprawcy wypadku ogólne zasady zostały doprecyzowane w art. 14 ustawy o ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym i polskim biurze ubezpieczycieli komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1152) z późniejszymi zmianami.

Ubezpieczyciel w takim przypadku wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie.

W przypadku gdyby wyjaśnienie w powyższy terminie, okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.

Jeżeli termin podjęcia decyzji przez zakład ubezpieczeń się wydłuża, powinien on w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o szkodzie zawiadomić poszkodowanego na piśmie o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczeń uprawnionego, a także wypłacić bezsporną część odszkodowania.

Sytuacja powyższe dotyczy również przypadków w których wskutek wypadku komunikacyjnego osoba bliska zmarłego domaga się odszkodowania.

Zobacz: odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej odszkodowanie za wypadek

Na marginesie wskazać należy, że w przypadku, gdy zdaniem zakładu ubezpieczeń odszkodowanie nie należy się lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszeniu, powinien on poinformować o tym na piśmie osobę występującą z roszczeniem w terminie 30 lub 90 dni w zależności od okoliczności sprawy oraz wskazać na okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania, jak również na przyczyny, dla których odmówił wiarygodności okolicznościom dowodowym podniesionym przez osobę zgłaszającą roszczenie.

Pamiętać należy, że odmowa całkowita lub częściowa wypłaty odszkodowania nie uniemożliwia poszkodowanemu drogi do dochodzenia swoich praw przed sądem, co często okazuje się bardzo skuteczne.

Masz problem ? Zakład Ubezpieczeń odmawia Ci wypłacić odszkodowania lub wydłuża okres jego wypłaty ? Chcesz być reprezentowany od samego początku przez zespół profesjonalistów Skontaktuj się z nami ! www.odszkodowania.dkspolska.pl

Odszkodowania Olsztyn, Elbląg, Dobre Miasto, Lidzbark Warmiński, Bartoszyce,Działdowo

Pokaż komentarze (0)

Komentarze

Powiązane artykuły

Budownictwo

Uszkodzony pas startowy na lotnisku w Modlinie

Problemy lotniska w Modlinie, został uszkodzony pas startowy na długości 1000 metrów, straty lotniska sięgają około 180 tysięcy złotych dziennie. Z lotniska mogą korzystać...

Wysłany dnia przez pozycjoner92
Biznes i ekonomia

Sprawiedliwy Handel – a kogo to obchodzi?

Średnie wynagrodzenie w Polsce to 4277,32 zł brutto – to dane z początku roku podane przez GUS, dotyczą firm zatrudniających nie mniej niż 10 osób. Tyle mówią dane, ale realia są...

Wysłany dnia przez nataliag